ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᑎᕕ ᓇᓄᕋᕐᒃ David Nanorak & ᐊᒑᖅᑐᖅ Agaaqtoq

About

15 July 2020

1531 views

 May 1st: ᑎᕕ ᓇᓄᕋᕐᒃ David Nanorak & ᐊᒑᖅᑐᖅ Agaaqtoq

See more

Duration:

1h 8m 6s

Tagged:

: music, Agaaqtoq, David Nanorak, You And I

ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ:

Inuktitut

ᓄᓇᖑᐊᑦ:

Iqaluit

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Alianait