ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Uqshuuqtuuq Playlist

About

23 January 2018

1999 views

Videos

Duration:

16h 31m 45s

Tagged:

Gjoa Haven

ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ:

Inuktitut

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Gjoa Haven | Uqsuqtuuq | ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ