ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

MR.Q Tape 9

About

06 June 2011

6062 views

 Qulitalik teaches how to bucher tuktu

See more

Duration:

33m 6s

Uvagut playlists (6):

2021/03/12, 2021/03/18, 2021/03/25, 2021/04/01, 2021/04/08, 2021/07/22

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Qulitalik