ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓴᕿᔮᕐᑎᑕᐅᓂᖓ 10 – ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᖓ 2

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ
August 15th, 2019

In the second part of the live concert from Igloolik, award winning singers perform – Kelly Frazer and Angela Amarualik.

ᐃᓚᖓᓂ 2 ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᑦ ᖁᖏᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᓵᓚᒃᓴᕐᓯᒪᔪᖅ ᐃᖏᕐᑎ ᐃᖏᕐᖢᓂ ᑭᓕ ᕗᕋᐃᔪ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᔨᓚ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ.

ᑕᑯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑕᕙᖓᑦ

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 10th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 09th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 08th, 2019