ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Sofa Aappalaartoq 04-11

About

18 February 2009

18048 views

Year of Production: 2009

Country: Greenland

See more

Duration:

49m 15s

Tagged:

sofa greenland aappalaartoq

ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ:

Kalaallisut

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: IsumaTV 2.0