ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓛᓚ ᐃᔨᓐᓂᐊᖅᑎᓕᐊᖅᑐᖅ - Lala’s Eye Test

About

15 April 2019

1226 views

ᓛᓚ ᑕᐅᑐᑦᓯᐊᙱᒻᒪᑦ ᐃᔨᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᐃᔨᖏ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᒃ.
Lala can’t see very well so she has to get an eye test.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series