ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

IBC Takuginai 5, ᐱ ᐳ ᐸ - Pi Pu Pa

About

16 April 2019

1627 views

Takuginai 5, ᐱ ᐳ ᐸ - Pi Pu Pa, Inuit Broadcasting Corporation 2019. Inuktut no subtitles.

ᑖᒧᓯᒃᑯ ᓛᓚᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᓂ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᐱ ᐳ ᐊᒻᒪᓗ ᐸ-ᒥᒃ. Thomasie and Lala learn about different things that start with letters ᐱ ᐳ and ᐸ.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series