ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᐱ ᐳ ᐸ - Pi Pu Pa

About

16 April 2019

1418 views

 ᑖᒧᓯᒃᑯ ᓛᓚᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᓂ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᐱ ᐳ ᐊᒻᒪᓗ ᐸ-ᒥᒃ.

Thomasie and Lala learn about different things that start with letters ᐱ ᐳ and ᐸ.

 

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series