ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᑕᑯᒋᓇᐃᒃᑯᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᑦᓯᐅᖅᑐᐃᑦ - Takuginai Christmas Special

About

15 April 2019

1297 views

ᑕᑯᒋᓇᐃᒃᑯᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᐅᑦᑎᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᑦᓯᐅᖅᑐᐃᑦ.
The Takuginai family celebrate the Christmas holidays.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series