ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ - Culture Day

About

08 April 2019

754 views

 ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ.

 

It’s Culture Day at school and the kids share presentations about Inuit culture. 

 

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series