ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒋᔭᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ - Talk About Feelings

About

12 April 2019

1331 views

 ᑕᑯᒋᓇᐃᑯᑦ ᐃᓚᔮᕇᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒋᔭᕐᒥᓂᑦ ᔮᓇᑦᒧᑦ.

Janet teaches the Takugini gang how to communicate and talk about their feelings in a respectful way.

 

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series