ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓯ ᓱ ᓴ - Si Su Sa

About

09 April 2019

800 views

 ᑯᑯ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᐊᑲᓪᓚ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᓯ ᓱ ᐊᒻᒪᓗ ᓴ-ᒥᒃ.

Kuku and Uluakalla learn about different things that start with the letter ᓯ ᓱ and ᓴ. 


 

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series