ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᐃ ᐅ ᐊ - I U A

About

08 April 2019

1588 views

 ᑯᑯᒃᑯᑦ ᐅᓗᐊᑲᓪᓚᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᓂ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᐃ ᐅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊ-ᒥᒃ.

Kuku and Uluakalla learn about different things tht start with letters ᐃ ᐅ and ᐊ.

 

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series