ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᑎ ᑐ ᑕ - Ti Tu Ta

About

25 April 2019

1518 views

ᑯᑯᒃᑯᑦ ᐅᓗᐊᑲᓪᓚᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑑᒃ ᓱᓇᕈᓘᔭᕐᓂ ᐱᒋᐊᖓᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᑎ ᑐ ᐊᒻᒪᓗ ᑕ-ᒥᒃ.
Kuku and Uluakalla learn about different things that start with letters ᑎ (ti) ᑐ (tu) and ᑕ (ta).

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series