ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

TWs6-ᓗᐃ ᐋᕆᐊᖅ ᐃᖏᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ- Looee Arreak's Concert

About

06 November 2020

114 views

 ᓗᐃ ᐋᕆᐊᖅ ᐃᖏᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑯᒋᓇᐃᑯᓐᓂ

Looee Arreak's concert at the Takuginai house.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series