ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

TWS6-ᔮᓱᐊᒃᑯ ᔮᓇᑦᑯᑦ ᐅᓪᓗᖕᒐ- A Day with Joshua

About

05 November 2020

100 views

ᔮᓱᐊᒃᑯᒃ ᔮᓇᑦᑯᒃ ᑭᓱᓕᕆᕈᓘᔭᖅᑑᒃ ᐋᑐᕚᒥ

See more

Duration:

15m 9s

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Takuginai Web Series