ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Anaana's Tent S01E04 Parts of the Body | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E04 ᑎᒥᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

About

29 October 2019

3615 views

 Rita Claire teaches Qimmiq about parts of the body, eating right and brushing our teeth. Looee Arreak sings “Inuktitut Uqausira” and we read the book My Tooth Hurts.
-----
ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᕐᒥ ᑎᒥᐅᑉ ᑭᓱᑯᑦᑎᖕᒋᓐᓂᒃ, ᓂᕆᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ. ᓗᐃ ᐋᕆᐊᒃ ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᖅᑐᖅ “ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕋ” ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᑭᒍᓯᕆᔪᖕᒐ.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: taqqutproductions