Time Machine

ᖃᖓᒃᑰᖓᓂ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ

ᖃᖓᒃᑰᖓᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓴᓇᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᐃᑦ,ᑎᒍᒥᐊᒐᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒍᒥᐊᒐᐅᔪᑦ ᐱᙳᐊᕈᑎᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᕝᕕᖓᓂ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᙳᕐᑎᑕᐅᓗᑎᒃ. ᐱᔭᕇᕋᖓᑕ ᓴᕿᑕᐅᓗᑎᒃ ᐸᐃᑉᐹᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᒐᐅᖠᕐᖢᑎᒃ ᑕᑯᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓯᓪᓗᑎᒃ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ!

ᖃᖓᒃᑰᖓᓂᖓ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᒃᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᑐᕚᒥ, ᖃᖑᒃᑰᖓᓂᖓ ᐊᐅᓚᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᑐᕐᑕᐅᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓄᑦ,ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᓪᓗ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᔪᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᕙᓚᐅᕐᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᕐᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᓅᓕᕐᒪᖔᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᕐ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓅᓂᐊᕐᒪᖔᑕ.

ᐃᓱᒪᕐᓱᑦᑎᐊᕐᓇᕐᒪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᖢᓂ;ᐋᕿᒃᓯᔪᓐᓇᕋᑦᑕ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᖏᑕᑦᑎᓐᓂᒃ−ᓲᕐᓗ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᓅᓯᐅᓚᐅᕐᑐᒧᑦ ᖃᖓᐅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓗᒍ, ᐅᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᑕᒥᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᒃ ᓴᓇᓗᓂ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᐊᑑᑎᖃᕐᑎᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᕐᐱᐅᖁᓪᓗᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓪᓚᕆᐅᒋᔭᕐᓂᒃ.

ᖃᖓᒃᑰᖓᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ Kingulliit Productions ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᕙᓂ IsumaTV.

Comic Stories

Services

Log inYou are almost there! Create an IsumaTV account (it’s quick and easy) and come back to this page. Next time just login with your IsumaTV username and password.