ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Module 3- ᓯᕗᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᒃᑑᕐᓂᕐᒥᒃ Putting Inuktut First

About

19 June 2017

1819 views

 Learning Module 3-
ᓯᕗᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᒃᑑᕐᓂᕐᒥᒃ
Putting Inuktut First

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Nunavut Education