ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Anaana's Tent S01E05 Inuit Clothing | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E05 ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖕᒋᑦ

About

29 October 2019

3801 views

 Rita Claire teaches us about the importance of Inuit clothing and how it protects against the cold. Rita Claire and Celina Kalluk perform a throat song together, and we read the book Viivi’s New Kamiks.
-----
ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖕᒋᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓄᕌᖕᒋᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᕿᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᒪᖕᒑᑦᑕ. ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓖᓇ ᑲᓪᓗᒃ ᕿᓚᐅᔾᔭᕐᓂᐊᑑᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᕖᕕᐅᑉ ᑲᒥᒃᑖᖅᑲᐅᖕᒋᒃ.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: taqqutproductions