ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Anaana's Tent S01E06 Arctic Plants | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E06 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ

About

29 October 2019

4374 views

ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑑᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᑐᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᒦᑲ ᐊᕐᓇᒃᑲᖅ ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖖᒋᒐᕐᒥᒃ ᑕᕐᕋᓕᑭᑖᑯᓗᒃ, ᓯᐳᐊᕋ ᑲᓪᓗᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑯᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᖁᓪᓕᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᖅᑐᒍ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᓴᐃᓚ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐊᑎ.

Rita Claire and Qimmiq learn all about Arctic plants. Meeka Arnakaq sings the Butterfly song, Zipporah Kalluk teaches how to light a qulliq (an Inuit stone lamp), and we read the book Saila and Betty.

TAQQUT: Anaana's Tent S01E06 Arctic Plants | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E06 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ (22 mins), Taqqut Productions 2017, Inuktut no subtitles.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: taqqutproductions