ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Anaana's Tent S01E13 Going Home | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E13 ᐊᖕᒋᕐᕋᓕᖅᑐᖅ

About

30 October 2019

4472 views

 It’s Rita Claire’s last day in the tent, and she feels sad. So she sings to Qimmiq to cheer herself up, and we read the book Way Back Then, featuring different Inuit folktales and myths.
-----
ᐅᓪᓗᒥ ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᑭᖕᒍᓪᓕᖅᐹᖅᓱᓕᕐᒪ ᑐᐱᕐᒥᒃ, ᓄᒫᓱᒃᑐᖅ. ᐃᖖᒋᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᕐᒧᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᐃᒻᒪᖅᓴᕋᓱᒃᑐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᑕᐃᒃᓱᒪᓂᐊᓗᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᔪᓂᑦ.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: taqqutproductions