ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕐᑭᕐᓈᙵᔪᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᕐᑲᕐᒥᓂ ᑲᑐᔾᔨᕐᑲᑎᒋ Nunavut Black History Society

About

15 July 2020

2422 views

 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕐᑭᕐᓈᙵᔪᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᕐᑲᕐᒥᓂ ᑲᑐᔾᔨᕐᑲᑎᒋ Nunavut Black History Society

See more

Duration:

37m 19s

Tagged:

: music, Human Rights

ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ:

English

ᓄᓇᖑᐊᑦ:

Iqaluit, NU, Canada

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Alianait