ᑐᒃᑐ|ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᕐᒃᑯᓯᖏᑦ

ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Caribou Skinning 2

After The Hunt

10 November 2017

3934 views

Duration:

5m 55s

Tagged:

caribou, caribou hunting, caribou skinning, hunting

Languages:

Inuktitut

Location:

Igloolik NU, Canada

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᐸᑕᕐᕖᑦᑦ