ᑐᒃᑐ|ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᕐᒃᑯᓯᖏᑦ

ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Caribou Skinning 3

After The Hunt

10 November 2017

3847 views

Duration:

2m 57s

Tagged:

caribou, caribou hunting, caribou skinning, hunting

Languages:

Inuktitut

Location:

Igloolik Area

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᐸᑕᕐᕖᑦᑦ