ᓇᑦᑎᖅ|ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᕐᒃᑯᓯᖏᑦ

ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Seal skinning part 2

After The Hunt

13 April 2018

4876 views

Duration:

5m 54s

Tagged:

bearded seal, Seal, seal skinning, skinning

Languages:

Inuktitut

Location:

Igloolik Area

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᐸᑕᕐᕖᑦᑦ