ᐊᐃᕕᖅ|ᐊᖑᓇᓱᒌᕐᑎᓪᓗᒋᑦ

ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Qamutik Preparation 2

After The Hunt

29 March 2018

4211 views

Duration:

5m 29s

Tagged:

Inuktitut, qamutik, qamutik preparation

Languages:

Inuktitut

Location:

Igloolik Area

ᐊᓯᖏᑦ ᐅᐸᑕᕐᕖᑦᑦ