ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓂᐲᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Nunaqaqaviviniqput: Our Traditional Homeland excerpt, 3:56

About

27 January 2011

6263 views

ᓂᐲᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ an excerpt from Nunaqaqaviviniqput: Our Traditional Homeland, 3:56 Inuktitut by Zacharias Kunuk, 2009.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Nunaqaqaviviniqput: Our Traditional Homeland