ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓴᕿᔮᕐᑎᑕᐅᓂᖓ 5 – ᐃᓅᓪᓗᑕ ᐅᔭᕋᑦᓂᐊᕐᕕᖃᕐᑐᒥ

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ
May 11th, 2019

In the beginning of the show we see the warm atmosphere of Susan Avingaq's and Madeline Ivalu's tent where they sew and make bannock. Later on in the show, Zacharias Kunuk welcomes his guests to discuss what they think about mining.

ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ ᑕᕆᔭᐅᑎᒥ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᑦ ᑐᖓᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓲᓴᓐ ᐊᕕᖓᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑎᓕᓐ ᐃᕙᓘᑉ ᑐᐱᖓ ᒥᕐᓱᕐᑐᑦ ᐸᓚᐅᒑᓕᐅᕐᑐᓪᓗ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᓴᖃᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᑐᖓᓴᐃᓪᓗᓂ ᖃᐃᖁᓯᒪᔭᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᐅᔭᕋᒃᓂᐊᕐᕕᐅᑦ ᒥᒃᓴᓄᑦ.

ᑕᑯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑕᕙᖓᑦ

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 10th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 09th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 08th, 2019