ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Anaana's Tent S01E10 Sorting | ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐ S01E10 ᐃᓛᒃᑰᖅᑎᕆᔪᖅ

About

30 October 2019

3226 views

 Rita Claire and Qimmiq show how to sort different items in the tent. Meeka Arnakaq teaches us how to play Inugaq, a bone game, and we read the book Going to Grandma’s.
-----
ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒻᒥᖅ ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑑᒃ ᐊᔾᔨᒌᖕᒋᑦᑑᑎᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᑐᐱᕐᒥᒃ. ᒦᑲ ᐊᕐᓇᑲᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓐᓂᐊᕌᑎᒍᑦ ᐃᓄᒐᕐᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑕ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᐊᓈᓇᑦᑎᐊᒃᑯᓐᓅᖅᑐᖅ.

See more

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: taqqutproductions