Connection to the Land

 • 1h 2m 26s

  Silakut Live From the Floe Edge. Episode 1 - Connection to the Land

  uploaded by: IsumaTV

  chaîne: Silakut Series Episodes

  ᓴᖃᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᑐᖓᓴᐃᔪᖅ ᑕᐅᑐᖁᔨᓪᓗᓂ ᓱᓴᓐ ᐊᕕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᔭᕌᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐱᖃᑖᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓂ ᓴᕿᔮᕐᑎᑕᐅᓂᖓᓂᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑐᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᓴᕕᒃᓴᖅ ᐅᓯᑲᕐᑕᕐᑕᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐹᕕᓐᓛᓐᑦ ᓄᓘᔮᓂ ᐅᔭᕋᒃᑕᕐᑐ ᐃᒃᐱᖕᓇᐅᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ.

  En savoir plus

  uploaded date: 08-05-2019