ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Boys Caribou Hunting

About

14 November 2016

7463 views

 Aaron Okatsiak & Nangmalik Anoee Qanatsiaq caribou hunting in Arviat.

See more

Duration:

1m 43s

Tagged:

Arviat, caribou, hunting, north, Nunavut

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: ARVIAT TV