ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Double OT Arviat Canadrill vs Arviat Kings JLM 2017

About

26 January 2017

8696 views

 Double OT Arviat Canadrill vs Arviat Kings

JLM 2017

Arviat, Nunavut

See more

Duration:

2m 51s

Tagged:

Arviat, hockey, JLM

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: ARVIAT TV