Baseline Before Mining

 • 56m 56s

  Silakut Live From the Floe Edge - Episode 6 - Baseline Before Mining

  uploaded by: IsumaTV

  channel: Silakut Series Episodes

  ᓴᖃᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᖃᐃᖁᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥᑦ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥᑦ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐅᓂᒃᑳᑲᑕᒃᑐᑦ ᕿᑭᕐᑖᓘᑉ ᒥᒃᓴᓄᑦ, ᖃᓄᕐᓗ ᐃᓅᓯᖃᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃᓗ ᑕᑯᕙᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃᓗ. ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑐᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᕙᓚᐅᕐᑐᓂᒃ ᕿᑭᕐᑖᓗᒃᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ.

  Read more

  uploaded date: 21-08-2019