ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Ivujivik Qajaq 2021

About

10 October 2021

2611 views

Construction d'un qajaq de type Ivujivik à l'école Nuvviti.
Construction of an Ivujivik type qajaq at Nuvviti School.

See more

Duration:

4m 57s

Tagged:

education, Ivujivik, kayak, qajaq

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: qajaqpuv's channel