ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

Ivujivik Qajaq 2020

About

02 May 2020

3856 views

Qajaq construction at Nuvviti School in Ivujivik, February 2020.

See more

Duration:

4m 53s

Tagged:

education, Ivujivik, kayak, nunavik, qajaq

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: qajaqpuv's channel