ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓴᕿᔮᕐᑎᑕᐅᓂᖓ 4 – ᐅᓂᒃᑳᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓚᐅᒑᖅ

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ
May 11th, 2019

Gathered in the large tent, Zacharias Kunuk and his guests tell stories, drum dance, and play string games. Later, in the show we visit Susan Avingaq and Madeline Ivalu's tent where we watch Susan make bannock, while Madeline plays string games and sews.

ᑲᑎᖓᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᔪᒥ ᑐᐱᕐᒥ, ᓴᖃᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᖃᐃᖁᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᐅᓂᑳᑲᑕᒃᑐᑦ, ᕿᓚᐅᔾᔭᕐᑐᑦ, ᐊᔮᕋᕐᑐᓪᓗ. ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ, ᑕᕆᔭᐅᑎᒥ ᓲᓴᓐ ᐊᕕᖓᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑎᓕᓐᐃᕙᓗ ᑐᐱᖓᓂ ᑕᐅᑐᒃᑕᕗᑦ ᓲᓴᓐ ᐸᓚᐅᒑᓕᐅᕐᑐᖅ, ᒪᑎᓕᓐ ᐊᔮᕌᓚᐅᕐᖢᓂ ᒥᕐᓱᕐᑐᖅ.

ᑕᑯᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑕᕙᖓᑦ

ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ August 25th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ August 21st, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 11th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 10th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 09th, 2019
ᑕᑯᒃᓴᐅᑲᐅᑎᒋᔪᖅ ᐅᕙᓂ May 08th, 2019