ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᑕᐃᕕᑦ ᖁᖅᓱᒃ + ᐊᓪᐸ5 + ᓯᑯ DAVID KUKSUK + ALPHA5 + SIKU

About

22 July 2020

4730 views

 ᑕᐃᕕᑦ ᖁᖅᓱᒃ + ᐊᓪᐸ5 + ᓯᑯ DAVID KUKSUK + ALPHA5 + SIKU

See more

Duration:

21m 23s

Tagged:

: music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ