ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕐᑭᕐᓈᙵᔪᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᕐᑲᕐᒥᓂ ᑲᑐᔾᔨᕐᑲᑎᒋ Nunavut Black History Society

About

22 July 2020

4022 views

 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕐᑭᕐᓈᙵᔪᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᕐᑲᕐᒥᓂ ᑲᑐᔾᔨᕐᑲᑎᒋ NUNAVUT BLACK HISTORY SOCIETY

See more

Duration:

37m 19s

Tagged:

Human Rights, music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ