ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᓵᓚᑦ ᖃᒪᓂᖅ + ᕋᐃᔅ ᐋᓴᓐ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓯᓚ ᐊᒻᒪ ᕋᐃᔅ, ᐊᐃᕗᕆ ᑮᓇᐃᓐᓇᖅ, ᑯᕆᔅᑎ ᑭᖕ, ᕕᓕ ᖁᖅᓱᖅ CHARLOTTE QAMANIQ + RISE ASHEN OF SILLA AND RISE, AVERY KEENAINAK ,KRISTY KING & BILLY KUKSUK

About

22 July 2020

4226 views

ᓵᓚᑦ ᖃᒪᓂᖅ + ᕋᐃᔅ ᐋᓴᓐ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᓯᓚ ᐊᒻᒪ ᕋᐃᔅ, ᐊᐃᕗᕆ ᑮᓇᐃᓐᓇᖅ, ᑯᕆᔅᑎ ᑭᖕ, ᕕᓕ ᖁᖅᓱᖅ CHARLOTTE QAMANIQ + RISE ASHEN OF SILLA AND RISE, AVERY KEENAINAK ,KRISTY KING & BILLY KUKSUK

See more

Duration:

1h 8m 54s

Tagged:

music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ