ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

21 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ NATIONAL INDIGENOUS PEOPLES DAY

About

22 July 2020

4424 views

 21 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ NATIONAL INDIGENOUS PEOPLES DAY

See more

Duration:

2h 40m 34s

Tagged:

: music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ