ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᕈᓴᓕ ᐱᔅᓱᒃ + ᑎᕕ ᓇᓄᕋᖅ ROSALIE PISSUK + DAVID NANORAK

About

22 July 2020

4795 views

 ᕈᓴᓕ ᐱᔅᓱᒃ + ᑎᕕ ᓇᓄᕋᖅ ROSALIE PISSUK + DAVID NANORAK

See more

Duration:

49m 48s

Tagged:

: music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ