ᓱᒃᑲᔪᒥᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐲᑦ? ᓱᒃᑲᔪᒧᐊᕐᓗᑎᑦ

ᑕᕆᔭᕋᓱᒃᑕᐃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓗᐊᕐᐸ? ᐊᓯᓪᓕᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᐃᓂᕐᓴᒧᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓇᕐᑐᒧᑦ

ᕗᕌᓐᓯᔅᑲ ᒪᓐᑎᔭ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓪᓗ Francisca Mandeya

About

22 July 2020

4617 views

 ᕗᕌᓐᓯᔅᑲ ᒪᓐᑎᔭ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓪᓗ FRANCISCA MANDEYA

See more

Duration:

39m 38s

Tagged:

: music

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕖᑦ: Igloolik | ᐃᒡᓗᓕᒃ